Noida police all senior officer contact detail

Officer’s Name                                                                                                                                          C.U.G
Dr. Ajay Pal Sharma, SSP                                                                                                                9870395001
Shri Arun kumar Singh, SP – City                                                                                              9870395002
Shri Aashish Shrivastava, SPRA                                                                                                  9870395003
Shri Ashok Kumar, SP – Crime                                                                                                     9870395004
Shri Anil Kumar Jha, SP – Traffic                                                                                                 9870395005
Shri Anit Kumar, CO – City 1st                                                                                                       9870395006
Shri Rajeev Kumar Singh, CO – City 2nd                                                                                     9870395007
Shri Shwetabh Pandey, CO City- 3rd / cctns                                                                              9870395008
Shri Amit Kishor Shrivastava, CO – Gr. Noida 1st / Line                                                         9870395009
Shri Piyush Singh, CO – Gr. Noida 2nd/Account                                                                       9870395010
Shri Avnish Kumar, CO – Gr. Noida 3rd                                                                                       9870395011
Shri Nishank Sharma, CO – Dadri                                                                                                  9870395012
Shri Sharad Chand Sharma, CO-Jewar                                                                                         9870395013
Shri Satish Kumar, CO – Office                                                                                                       9870395014
Shri Satish Kumar, CO – Traffic                                                                                                     9870395015
Shri Satish Kumar Sharma, CO – Industries/Traffic                                                                9870395017
Shri Arun kumar Singh, CFO                                                                                                        9870395019
Shri Shailesh Kumar Maurya, ARO                                                                                            9870395020
SPO                                                                                                                                                   9870395021
Shri Parbhat Dixit, PRO                                                                                                                  9870395023
Shri Jitendra kumar singh, PRO2                                                                                               9870395057

यह भी देखे:-